Twitter – 140206 – Sungyeol


치킨집에서 디스이즈인피니트 단체관람 대기중 쁘이~ 어라 사진이거꾸로.. 전 일해야되서ㅜ pic.twitter.com/EdQ3HKsGOO

Mọi người đang đón đợi để xem This is INFINITE tập thể này
Vì mình còn phải làm việc nên ảnh mới ngược thế này đây TT_TT

sr: Sungyeol’s tw | vtrans: Giang Biscuits

Thiệt tình :v :v :v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s