Twitter – 140321 – Hoya & Sunggyu


저는 괜찮아요!!! 인스피릿 여러분 걱정하지 마세요~~!!! ^-^ㅋ

Mình ổn mà!!! Inspirits không cần phải lo lắng đâu~~!!! ^-^ㅋ

____________________________________________________________

@hoya1991 무슨일이야? 니가 아프면 나도아프다

Chuyện gì vậy? Nếu em mà ốm thì anh cũng ốm đấy

sr: Hoya’s tw & Sunggyu’tw | etrans: InfiniteUpdates, INFINITE7WINGS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s