[FANACC] [23.07.14] Đanh đá mua gà


© Ever Green Do not edit, crop or remove watermark

Sunggyu nói rằng ngày hôm qua Woohyun đã đặt hàng món gà nhưng họ đã mang nhầm đơn hàng & Woohyun đã tranh luận với người ta trong 1 tiếng đồng hồ.

cr deelight | via. namjikjik
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s