Twitter – 140725 – Dongwoo & Sunggyu


냐냐~.~ 양보단 질! 속도보단 방향!! 오해 보단 이해!!! 말보단 행동 !!!! 질타보단 사랑!!!!! 오리! ‘♤’ 돼지! ’00’ 가오나시! ¡□¡ 복어! •※• 코뿔소 옆얼굴! £• 니모옆전신! €°{{ 음..인스피릿 멤버들 의견은?

nyanya~.~ Chất lượng hơn số lượng! Phương hướng hơn tốc độ!! Thấu hiểu hơn bất hòa!!! Hành động hơn lời nói!!!! Yêu thương hơn chỉ trích!!!!! Vịt! ‘♤’ Heo ! ’00’ kaonashi ¡□¡ Cá phình •※• Nhìn nghiêng khuôn mặt của tê giác £• Nhìn một phía của Nemo €° hmm.. Các thành viên Inspirits à, các bạn thấy thế nào?

___________________________________________________________________________________

?

___________________________________________________________________________________

‘♤’¿

sr: inspiritddww, kyuzizi  | etrans: INFINITE7SOUL, Allaboutmang7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s