Twitter – 140917 – Dongwoo


인스피릿 멤버들~.~ 잘지내고 계신지요~흐흐 환절기인 지금 이때다 싶어 감기 들여놓지들 마시구요~.~아직 트위터만 하지만 인스타 아뒤 만들어 두었습니다! ddong_gg0 <요고입니다 오해 없으시길 캬컄ㅋ’♤’

Các thành viên Inspirit à ~.~ các bạn thế nào rồi nhỉ~hehe hãy nhớ là phải cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đó nha ~.~ Mình mới chỉ dùng twitter thôi nhưng cũng đã tạo một tài khoản instagram rồi! ddong_gg0 <Là nó đấy kyakyakㅋ’♤’

sr: inspiritddww | etrans: allaboutmang7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s